آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برچسب


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برچسب

واژه انگلیسی
Tag

توضیحات
قسمتی از یک دستورالعمل که حاوی عدد ثبات شاخص است. این عدد روی آدرس درون دستورالعمل اثر می‌‌گذارد.