آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مراجعه به جدول


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مراجعه به جدول

واژه انگلیسی
Table look- up

توضیحات
رویه‌‌ای برای به‌‌کارگیری یک مقدار معلوم جهت پیدا کردن یک مقدار نامعلوم در جدول.