آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش های ذخیره داده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
روش های ذخیره داده

واژه انگلیسی
Data storage techniques

توضیحات
روش های به‌کار برده شده توسط یک برنامه برای ذخیره فایل های اطلاعات.