آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کم شدن روشنائی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کم شدن روشنائی

واژه انگلیسی
Luminance decay

توضیحات
کم شدن درخشندگی صفحه یک ترمینال نمایش تصویر که پس از مدتی خواه ناخواه رخ می‌دهد.