آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرتبه پایین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مرتبه پایین

واژه انگلیسی
Low order

توضیحات
مربوط است به رقم یا ارقامی از یک عدد که کمترین وزن یا ارزش را دارد می‌باشند ، برای مثال در عدد ۶۹۴۳۱۲ ، کم ارزش‌ترین رقم ۲ می‌باشد. برخلاف HIGH ORDER. رجوع کنید به LEAST SIGNIFICANT DIGIT.