آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعالیت پایین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
فعالیت پایین

واژه انگلیسی
Low activity

توضیحات
وضعیتی که یک قسمت کوچکی از گل رکوردها در هنگام «به‌روز در آوردن» مورد پردازش قرار می‌گیرند.