آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حلقه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
حلقه

واژه انگلیسی
Loop

توضیحات
یک رشته دستورالعمل در یک برنامه که می‌‌توانند تا حصول شرایط تعریف شدهٔ مشخصی ، مکرراً تکرار شوند.