آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه مشابه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه مشابه

واژه انگلیسی
Look - alike

توضیحات
(۱) برنامه‌ای که از یک برنامه دیگر آنقدر به‌طور نزدیک تقلید می‌کند که استفادە‌کننده‌های برنامه اولیه می‌توانند از برنامهٔ مشابه ، بدون یا دیگری هیچ دستورالعمل عملیاتی جدیدی استفاده کنند. (۲) محصولی که محصول دیگری را کپی می‌کند. اغلب به‌هنگامی که یک فروشنده محصول موفقی را عرضه می‌کند ، رقبای او محصولات مشابهی ارائه می‌نمایند.