آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیبت مالک


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
غیبت مالک

واژه انگلیسی
Absentee Landlord

توضیحات
به صاحب زمین یا مالکی اطلاق می‌شود که دور از ملک خود بسر می برد و اجاره بهای خود را با واسطهٔ یک عامل وصول می‌کند