آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مالک غایب از ملک خود


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مالک غایب از ملک خود

واژه انگلیسی
Absentee

توضیحات
بر زمین‌دارانی اطلاق می‌شود که دور از ملک خود اقامت دارند و اجاره را از مستأجر به توسط نماینده وصول می‌کنند