آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نبود اعتبار؛ نبود محل؛ نبود وجه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نبود اعتبار؛ نبود محل؛ نبود وجه

واژه انگلیسی
Absence of Consideration

توضیحات
نبود وجه، اعتبار و محل در حساب برای پرداخت وجه برات یا چک است