آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ضمانت تعویض بُرد


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ضمانت تعویض بُرد

واژه انگلیسی
Board exchange warranty

توضیحات
ضمانتی که به مشتری امکان می‌دهد تا به هنگام خراب شدن بُرد اصلی ، آن را با بُرد جدیدی عوض کند.