آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفحه مدار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
صفحه مدار

واژه انگلیسی
Board

توضیحات
کلمه اختصاری برای برد مدار چاپی. یک مؤلفه مسطح و مستطیلی از یک کامپیوتر یا دستگاه جانبی که شامل یک یا چند لایه مدار چاپی بوده و (ِِIC به توان ۲)ها و سایر قسمت‌های الکترونیکی روی آن قرار دارند. بعضی مواقع آن را کارت هم می‌گویند.