آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فاکتور بلوک‌بندی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
فاکتور بلوک‌بندی

واژه انگلیسی
Blocking factor

توضیحات
تعداد رکوردهای منطقی در هر رکورد فیزیکی روی یک نوار مغناطیسی یا دیسک.