آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بلوک بندی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بلوک بندی

واژه انگلیسی
Blocking

توضیحات
ترکیب دو یا تعداد بیشتری از رکوردهای منطقی در درون یک بلوک که معمولاً برای افزایش کارایی عملیات ورودی و خروجی کامپیوتر ، صورت می‌گیرد.