آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جستجوی بی‌نتیجه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
جستجوی بی‌نتیجه

واژه انگلیسی
Blind search

توضیحات
نوعی جستجوی وقت تلف‌کن که یک طرح منظم را به‌کار می‌برد ، امّا دانش خروج از تمام احتمالات را ندارد.