آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فضای خالی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
فضای خالی

واژه انگلیسی
Blank

توضیحات
(۱) قسمتی از یک رسانه که در آن هیچ کاراکتری ثبت نمی‌شود. (۲) در صفحات گسترده الکترونیکی ، دستوری که باعث پاک شدن محتواء یک یا چند سلول می‌گردد. (۳) فضای خالی.