آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باطری پشتیبان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
باطری پشتیبان

واژه انگلیسی
Battery backup

توضیحات
منبع تغذیه کمکی که برای یک کامپیوتر تهیه شده است تا هنگام قطع برق ، اطلاعات فرّار از بین نروند.