آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردازش دسته‌ای


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پردازش دسته‌ای

واژه انگلیسی
Batch processing

توضیحات
(۱) روشی که به‌وسیله آن برنامه‌هایی که باید اجراء شوند ، کُدگذاری و با هم جمع شده‌اند تا به‌صورت گروهی یا دسته‌ای مورد پردازش قرار گیرند. استفاده کننده ، کار را به مرکز کامپیوتر می‌دهد سپس آن کار در یک دسته‌ای از برنامه‌ها قرار گرفته و اجراء می‌شود. استفاده کننده دسترسی مستقیم به کامپیوتر ندارد. (۲) پردازش گروهی از داده‌ها که در یک مدت زمان روی هم جمع شده و یا باید در یک مدّت زمان معینی اجراء شوند. مانند کاربردهای محاسبه حقوق و صدور صورت حساب.