آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دسته ، گروه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دسته ، گروه

واژه انگلیسی
Batch

توضیحات
گروهی از رکوردها یا برنامه‌ها که به‌عنوان یک واحد منفرد برای پردازش در کامپیوتر در نظر گرفته می‌شود.