آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیوند اساسی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پیوند اساسی

واژه انگلیسی
Basic linkage

توضیحات
پیوندی که مکرراً در یک روال ، برنامه یا سیستم به‌کار می‌رود به‌طوریکه در هر زمان از مجموعه مقررات یکسانی پیروی می‌کند. رجوع کنید به CALLING SEQUENCE و LINKAGE.