آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدرس مبناء


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آدرس مبناء

واژه انگلیسی
Base address

توضیحات
یک آدرس مشخص که با آدرس نسبی ترکیب می‌شود تا آدرس مطلقِ خانه خاصی از حافظه را ایجاد کند.