آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چاپگر میله‌ای


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
چاپگر میله‌ای

واژه انگلیسی
Bar printer

توضیحات
نوعی دستگاه چاپ تماسی که از چندین ”نوع میله‌‌ها“ که در یک خط کنار هم در تماس هستند ، استفاده می‌کند.