آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بانک


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بانک

واژه انگلیسی
Bank

توضیحات
(۱) در ارتباطات ، محدوده‌ای از فرکانس‌ها ، مانند محدوده بین دو حد تعیین شده. (۲) محدوده ، همانند محدوده عملیات.