آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قطاع بد


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
قطاع بد

واژه انگلیسی
Bad sector

توضیحات
قطاعی از دیسک که نمی‌توان به‌درستی روی آن نوشت یا از آن خواند. معمولاً به‌دلیل اندک خرابی فیزیکی آن قطاع ، چنین اتفاقی می‌افتد.