آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نسخه پشتیبان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نسخه پشتیبان

واژه انگلیسی
Bachup copy

توضیحات
یک کپی از فایل یا مجموعهٔ داده که به‌عنوان مرجع به هنگام خراب شدن اصل فایل یا داده ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.