آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفحه عقبی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
صفحه عقبی

واژه انگلیسی
Back panel

توضیحات
قسمت عقب جعبه کامپیوتر که سوکت‌هائی جهت نصب دستگاه‌های جانبی به کامپیوتر دارد.