آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پشتیبان گیری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پشتیبان گیری

واژه انگلیسی
Backing - up

توضیحات
ساختن کپی‌های پشتیبان از فایل‌ها جهت جلوگیری از خرابی و گم‌شدن نسخه‌های اصلی آنها به هنگام وقوع حوادث.