آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عملیات کمکی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
عملیات کمکی

واژه انگلیسی
Auxiliary operation

توضیحات
عملیات انجام شده توسط دستگاه‌ها که تحت پردازنده مرکزی نمی‌باشد. رجوع کنید به OFFLINE