آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودتکرار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خودتکرار

واژه انگلیسی
Auto repeat

توضیحات
مدل بعضی از صفحات کلید که اجازه می‌دهند با فشار یک کلید به‌طور خودکار ، آن کلید تکرار شود.