آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودکار سازی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خودکار سازی

واژه انگلیسی
Automation

توضیحات
(۱) پیاده سازی پردازش‌ها از طریق مفاهیم خودکار (۲) عملیات کنترل شدهٔ خودکار یک وسیله ، فرآیند یا سیستم توسط انسان انجام می‌شده است.