آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توقف به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
توقف به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Automatic shutdown

توضیحات
مربوط می‌شود به قابلیت بعضی از نرم‌افزارهای سیستم که به‌طور کلی یک شبکه یا سیستم کامپیوتری را در قالبی منظم متوقف می‌کنند.