آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Automatic programming

توضیحات
(۱) فرآیند به‌کارگیری یک کامپیوتر برای اجرای مراحلی از کار که تهیهٔ یک برنامه را شامل می‌شود. (۲) تولید برنامه به‌زبان ماشین با استفاده از راهنمایی نمایش سمبلیک یک برنامه.