آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کامپیوتر خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کامپیوتر خودکار

واژه انگلیسی
Automatic computer

توضیحات
کامپیوتری که می‌تواند پردازش یک مجموعه کار و عمل خواسته شده را بدون دخالت انسان (به‌جز در تغییرات برنامه) ، انجام دهد. رجوع کنید به COMPUTER.