آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دفتر خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دفتر خودکار

واژه انگلیسی
Automated office

توضیحات
نتیجهٔ ادغام کامپیوترها ، دستگاه‌های الکترونیکی و تکنولوژی ارتباطات از راه دور ، در محیط یک دفتر.