آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیگیری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پیگیری

واژه انگلیسی
Audit trail

توضیحات
مفهومی است برای مشخص کردن اعمال انجام شده در پردازش دادهٔ ورودی یا تهیه خروجی با استفاده از این روش دادهٔ یک سند مرجع می‌تواند به سمت یک خروجی مشخص تعقیب گردد. همچنین یک خروجی می‌تواند به سمت اقلام مرجع که خود از آنها مشتق شده است مورد پیگیری قرار گیرد. برای مثال این روش آشکار خواهد کرد که آقای تام ویلسون ارقام انبار را در حساب لامپ الکتریکی در ساعت ده و سی و چهار دقیقه صبح روز دوازده مارس تغییر داده است.