آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمان دستیابی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
زمان دستیابی

واژه انگلیسی
Access time

توضیحات
مدت‌زمانی که یک کامپیوتر جهت انتقال داده از حافظه و یا قرار دادن در آن صرف می‌کند.