آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شرایط محیطی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
شرایط محیطی

واژه انگلیسی
Ambient conditions

توضیحات
شرایط محیطی مانند نور ، دما ، رطوبت که سیستم کامپیوتری را احاطه می‌کند.