آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمایش آلفا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آزمایش آلفا

واژه انگلیسی
Alpha testing

توضیحات
آزمایش یک تولید جدید توسط کارکنان یک شرکت ، قبل از موکول کردن آن به آزمایش بتا. رجوع کنید به BETA TESTING.