آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرتب نمودن الفبا عددی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مرتب نمودن الفبا عددی

واژه انگلیسی
Alphanumeric sort

توضیحات
پردازشی است که در آن ، سیستم کامپیوتری یک لیست را براساس حروف الفبا یا اعداد و یا هر دو ، مرتب می‌کند.