آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الفبا عددی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
الفبا عددی

واژه انگلیسی
Alphanumeric

توضیحات
یک واژه عمومی برای حروف الفبا (A تا Z) ، ارقام عددی (۰ تا ۹) ، و کاراکترها مخصوص (-، / ، * ، $) ، ( ، + و غیره ) که توسط ماشین قابل پردازش می‌باشند.