آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخصیص


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تخصیص

واژه انگلیسی
Allocation

توضیحات
تروند اختصاص حافظه کامپیوتر برای داده و دستور‌العمل. این تخصیص گاهی توسط برنامه‌نویس و گاهی توسط خود برنامه صورت می‌گیرد.