آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لبه هم‌تراز


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
لبه هم‌تراز

واژه انگلیسی
Aligning edge

توضیحات
آن قسمت از لبه یک شکل که در اتصال با لبهٔ مقدم ، باعث می‌شود که یک سند جاسازی به‌درستی جاسازی شده و توسط دستگاه OCR ، پیمایش گردد.