آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم سازگار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
سیستم سازگار

واژه انگلیسی
Adaptive system

توضیحات
سیستمی که توانائی یادگیری ، تغییر حالت‌های درونی و عکس‌العمل در مقابل یک تحریک را دارد و یا هر سیستمی که قابلیّت سازگاری با تغییرات محیط خود را دارا باشد.