آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیش از بهای اسمی ، صرف اوراق قرضه؛ با صرف؛ بالای نرخ برابری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
بیش از بهای اسمی ، صرف اوراق قرضه؛ با صرف؛ بالای نرخ برابری

واژه انگلیسی
Above Par

توضیحات