آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زهر حیوانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
زهر حیوانی

واژه انگلیسی
Zootoxin

توضیحات
سم حیواناتی مانند مارها، عقرب‌ها و زنیل‌های که معمولاً مخلوط از هموتوکسین و نوروتوکسین‌ها است.