آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه عشق‌آور


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه عشق‌آور

واژه انگلیسی
Erogenous zone

توضیحات
قسمتی از بدن که تحریک آن سبب احساس هیجانی می‌شود مثل اعضاء تناسلی، پیشابراه لب‌ها، مقعد و پستان‌ها