آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه انفصال


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه انفصال

واژه انگلیسی
Discontinulity zone

توضیحات
مناطقی با دانسیته بینائی مختلف که با چراغ شکاف‌دار در عدسی چشم دیده می‌شود. این مناطق در دوره‌های مختلف تکامل جنینی عدسی درست شده‌اند.