آفتاب

واژه نامه های آفتاب

طبقه‌بندی کلی مشاغل


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
طبقه‌بندی کلی مشاغل

واژه انگلیسی
Whole-job ranking

توضیحات
یکی از فن‌های ارزشیابی مشاغل که در آن هر شغل با شغل دیگر به‌طور کلی مقایسه می‌شود. در این روش اجزاء متشکله هر شغل به‌طور جداگانه ارزیابی نمی‌شود.