آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حد بالا، حد بالائی، حد فوقانی، حد بالاتر، حد عالی، کرانه بالائی، حداکثر طبقه، حد بالای دسته


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
حد بالا، حد بالائی، حد فوقانی، حد بالاتر، حد عالی، کرانه بالائی، حداکثر طبقه، حد بالای دسته

واژه انگلیسی
Upper limit

توضیحات